Nhóm nhạc: La Thăng (nhóm nhạc)
  • Tên thật:
    La Thăng
  • Thành lập:
    2010
  • Bí danh:
    La Thăng
  • Lĩnh vực hoạt động:
    Âm Nhạc
  • Năm hoạt động:
    2010
  • Email: