1.

Alfred Hitchcock

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Alfred Hitchcock
2.

Anna Paquin

Diễn viên

Anna Paquin
3.

Đào Trọng Khánh

Đạo diễn

Đào Trọng Khánh
4.

Bùi Tuấn Dũng

Đạo diễn

Bùi Tuấn Dũng
5.

Lê Phong Lan

Đạo diễn

Lê Phong Lan