• Tên thật:
    Nguyễn Minh Thiên
  • Lĩnh vực hoạt động:
    Âm Nhạc